Γαλλικός γλωσσικός οδηγός

Από Βικιταξίδια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


Περιοχές όπου ομιλούνται τα Γαλλικά


Οδηγός προφοράς[επεξεργασία]

Φωνήεντα[επεξεργασία]

Note: Most final consonants are silent except for c, q, f, l, and r (except in the combination "-er", normally found in verb infinitives). Sometimes, final consonants that are normally silent would be pronounced if followed by a word which starts with a vowel, a phenomenon known as liaison (eg. mes amis would be pronounced MEH-ZAH-MI). Note that the plural ending "-ent" for verbs is never pronounced, though it is pronounced in other words.

b
like "b" in "bed"
c
like "k" in "kill" (before "a", "o", and "u" or before a consonant), like "s" in "sun" (before "e", "i", and "y")
ç
like "s" in "sun" (this letter can only be written before "a" ,"o", or "u")
d
like "d" in "death" (but a bit heavier than in English, and pronounced on the tongue)
dj
like "j" as in "jump", but this digraph is pretty rare.
f
like "f" in "fun"
g
like "g" in "go" (before "a", "o", and "u" or before a consonant) , like "g" in "sabotage" (before "e", "i" and "y").
gu
like "g" in "goose" (before "e", "i", "y"); if the u is to be pronounced, it will be written with a diaresis (eg. aigüe)
gn
like "ny" in "canyon". This is particularly difficult when followed by oi, as in baignoire (beh-NYWAR) "bathtub".
h
silent, but may sometimes prevent a liaison with the former word
j
like "g" in "sabotage"
k
like "k" in "kill" (only used for loanwords)
l, ll
like "l" in "like" ; some exceptions for "ll" in the combination "ille" (pronounced ee-yuh)
m
like "m" in "me"
n
like "n" in "nurse" (but see Nasals below)
p
like "p" in "spill" (unaspirated like the t)
ph
like "f" in "fun" and like "ph" in "Philadelphia"
q(u)
most of the time like "k" in "kill" (not like "qu" in "quick"); in some words like "qu" in "quick" (generally before an "a") or the same but with a French u (generally before an "i")
r
guttural; kind of like coughing up a hairball (similar to a German "ch")
s
like "s" in "sun" ; like "z" in "zero" (between two vowels)
ch
like "sh" in "bush" ; sometimes like "k" in "kill" (in words of Greek origin mostly)
t, th
like "t" in "take" (never like "th" as in "the" or the "th" in "thin") (unaspirated, it should sound dry and on the tongue, like that of a Spanish speaker)
tch
like "ch" as in chat, but this digraph is very rare.
v
like "v" in "value"
w
only in foreign words, mostly like "w" in "wise" and sometimes like "v" in "value" (in particular, "wagon" is "vagon" and "WC" is "VC"!)
x
either ks (like "x" in "exit") or gz
z
like "z" in "zero"

Nasals[επεξεργασία]

an, en, em
nasal a (not always pronounced as a nasal, especially if the n or m is doubled: emmental is pronounced as a normal "emm" sound)
on
nasal o - distinguishing between this and "an" is tricky, it's a deeper, more closed sound
in, ain
nasal è
un
nasal eu (sometimes pronounced the same as 'in')
oin
nasal "wè" (thus, coin is a nasalised "cwè")

Σύμφωνα[επεξεργασία]

Δίφθογγοι[επεξεργασία]

Συχνές φράσεις[επεξεργασία]

Βασικά[επεξεργασία]

Ελληνικά Γαλλικά
Καλημέρα Βonjour
Τι κάνετε; Comment allez-vous
Καλά Βien
Πώς σε λένε; Quel est votre nom?
Με λένιε... Mon nom est ...
Ευχαριστώ Μerci
Παρακαλώ S'il vous plaît
Είμαι ο... Je suis le

Προβλήματα[επεξεργασία]

Ελληνικά Γαλλικά
Αφήστε με ήσυχο Laisse moi tranquille
Μην με αγγίζεις Ne me touchez pas
Κλέφτη! Au voleur!
Θα καλέσω την χωροφυλακή Je vais appeler la maréchaussée
Χρειάζομαι την βοήθειά σας J'ai besoin de votre aide
Φωτιά feu
Είναι επείγον C'est un cas d'urgence
Είμαι άρρωστος Je suis malade
Είμαι τραυματισμένος Je suis blessé
Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό; Puis-je utiliser le téléphone?

Αριθμοί[επεξεργασία]

1
un/une (uhn)/(uun)
2
deux (deu)
3
trois (trwah)
4
quatre (kahtr)
5
cinq (sihnk)
6
six (sees)
7
sept (set)
8
huit (weet)
9
neuf (neuf)
10
dix (deece)
11
onze (onz)
12
douze (dooz)
13
treize (trayz)
14
quatorze (kat-ORZ)
15
quinze (kihnz)
16
seize (says)
17
dix-sept (dee-SET)
18
dix-huit (dee-ZWEET)
19
dix-neuf (deez-NUF)
20
vingt (vihnt)
21
vingt-et-un (vihng-tay-UHN)
22
vingt-deux (')
23
vingt-trois (βεντρουά)
30
trente (τράντ)
40
quarante (καράντ)
50
cinquante (σανκάντ)
60
soixante (σουαξάντ)
70
soixante-dix (σουαξάντ ντις) or septante (sep-TAHNGT) in Belgium and Switzerland
80
quatre-vingts (κατρ βαν'); huitante (weet-AHNT) in Belgium and Switzerland (except Geneva); octante (oct-AHNT) in Switzerland
90
quatre-vingt-dix (κατρ βαν ντι); nonante (noh-NAHNT) in Belgium and Switzerland
100
cent (σαν)
200
deux cents (ντ σαν')
300
trois cents (τρουά σαν)
1000
mille (meel)
2000
deux mille (deu meel)
1,000,000
un million (ung mee-LYOHN) (treated as a noun when alone: one million euros would be un million d'euros.
1,000,000,000
un milliard
1,000,000,000,000
un billion
αριθμός _____ (τρένο, λεωφορείο, κτλ.)
numéro _____ (νυμερό')
μισό
demi (ντμί), moitié (μουατιέ)
λιγότερο
moins (μουέν)
περισσότερο
plus (πλυς)

Χρόνος[επεξεργασία]

τώρα
maintenant (μεντνάν')
αργότερα
plus tard (πλυ ταρ)
προηγουμένως
avant ('αβάν)
μετά
après (απρέ)
το πρωί
le matin ('λ ματέν)
το απόγευμα
l'après-midi (λ'απρέ μιντί)
το βράδυ
le soir (l σουάρ)
τη νύχτα
la nuit (λα νυί)
την νύχτα, κατά την διάρκεια της νύχτας
pendant la nuit (παντάν λα νυί)

Το ρολόι[επεξεργασία]

(Note on time: the French use the 24 hour clock, with midnight being 0h00 (note that, except on digital clocks, in France an 'h' is used as a separator between hours and minutes as opposed to a colon in many other countries). However, the 12-hour clock is making some inroads and saying 1-11 in the afternoon or evening will be understood.

ώρα
heure (ερ)
λεπτό
minute (μινίτ)
10.20 ή "δέκα και είκοσι" = 10h20; "dix heures vingt" (διζ ερ βαν)
10.40 ή "Είκοσι λεπτά στις ένδεκα" = 10h40; "onze heures moins vingt" (ονζ ερ μουέν βαν)
Example: 7.15 or "quarter past seven" = 7h15; "sept heures et quart" (set er eh kahr)
quarter to
[hour] moins quart (mwa(n) kahr)
Example: 16.45 or "quarter to five" = 16h45; "dix sept heures moins le quart" (dee-set er mwan luh kahr)
half-past
et demie (eh duh-MEE); et demi (after 12 midnight or 12 noon, eh duh-MEE)
Example : 10.30 or "half past ten" = 10h30; "dix heures et demie" (deez er eh duh-MEE)
Example : 12.30 or "half past twelve" = 12h30; "douze heures et demi" (dooz er eh duh-MEE)
one o'clock AM, 1.00
1h00; une heure du matin (uun er duu ma-TAN)
two o'clock AM, 2.00
2h00; deux heures du matin (dooz er duu ma-TAN)
noon, 12.00
12h00; midi (mee-DEE)
one o'clock PM, 13.00
13h00; treize heures (traiyz er)
une heure de l'après-midi (uun er duh la-preh-mee-DEE)
two o'clock PM, 14.00
14h00; quatorze heures (KAH-torz er)
deux heures de l'après-midi (duz er duh la-preh-mee-DEE)
six o'clock PM, 18.00
18h00; dix-huit heure (deez-weet ER)
six heures du soir (seez er duu SWAR)
half past seven PM, 19.30
19h30; sept heures et demi (SET er eh duh-MEE)
dix-neuf heures trente (DEE-znuf er TRAHNT)
midnight, 0.00
0h00; minuit (mee-NWEE)

Διάρκεια[επεξεργασία]

_____ minute(s)
_____ minute(s) (mee-NOOT)
_____ hour(s)
_____ heure(s) (er)
_____ day(s)
_____ jour(s) (zhoor)
_____ εβδομάδα
_____ semaine (σμαιν)
_____ μήνας
_____ mois (μουά)
_____ year(s)
_____ an(s) (ahng), année(s) (ah-NAY)
hourly
horaire (oh-RAIR)
καθημερινός
quotidien / quotidienne (ko-tee-DYAN / ko-tee-DYEN)
εβδομαδιαίος
hebdomadaire (eb-doh-ma-DAIYR)
μηνιαίος
mensuel / mensuelle (mang-suu-WEL)
ετήσιος
annuel / annuelle (ah-nuu-WEL)
How long is your vacation?
Combien de temps restez-vous en vacances ? (com-bee-AN duh ton res-TAY voo on VAH-kons);
Μένω στην Γαλλία για δέκα μέρες
Je reste en France pendant dix jours. (z ρεστ αν Φρανς παντάν ντι ζουρ)
Πόσο διαρκεί το ταξίδι?
Combien de temps le voyage dure-t-il ? (κομπιέν ντ ταμ λ βουαγιάζ ντυρ-τ-ιλ?)
Διαρκεί μιάμιση ώρα
Cela dure une heure et demie. (σελά ντυρ υν ερ ε ντεμί )